Školení pracovníků OAMP

Posílení interkulturních kompetencí pracovníků OAMP a dalších pracovníků veřejné správy

Realizace projektu leden 2018 – prosinec 2018

Projekt se zaměřuje na pracovníky odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, jejíchž každodenní náplní práce je komunikace s cizinci ze všech koutů světa. Cílem projektu je zlepšení jejich komunikačních dovednosti s ohledem především na interkulturní komunikaci a tím pádem zvýšení efektivity jejich práce.

Tento projekt se realizuje od roku 2011 a dosud bylo proškoleno více než 550 pracovníků veřejné správy (převážně zaměstnanců Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR). Projekt průběžně reaguje na měnící se situace a potřeby pracovníků, kteří školením procházejí. Školení připravují a vedou zkušení experti a lektoři z oblasti interkulturní komunikace, migrace, tlumočení a sociologie.

Program školení obsahuje kromě teoretických výkladů také interaktivní hry, nácvik modelových situací, diskuze s pozvanými hosty a je v něm i film speciálně vytvořený pro potřeby tohoto projektu.

V letošním roce je plánováno celkem 11 školení, ze kterých již 4 školení proběhla a účastnilo se jich celkem 33 zaměstnanců OAMP MV ČR.

Pro pracovníky OAMP MV ČR jsou připraveny dva druhy dvoudenního semináře:

První z nich je úvodní seminář a zabývá se teorií komunikace, interkulturními rozdíly a problematikou migrace a to v kombinaci teorie a krátkých cvičení. Účastníci školení si mohou vyzkoušet různé pohledy na migraci, techniky a kreativně se zapojit do procesu vylepšování svých pracovních podmínek. Součástí programu je oblíbený blok Křeslo pro hosta, do kterého se zapojují lektoři – cizinci. Jedná se o osobní prezentaci specifik dané kultury či komunity a interaktivní diskuzi.

uvodni 840

Druhý seminář je navazující a pracuje s již nabytými teoretickými znalostmi, prohlubuje především téma komunikace a skrze modelové situace efektivně pomáhá účastníkům lépe pracovat s typickými situacemi, do nichž se ve své práci dostávají. Účastníci projdou tréninkem aktivního naslouchání, komunikačními nástroji jako je povzbuzování, parafráze, objasňování, zrcadlení a já-výrok. Dále si procvičují práci s tlumočníkem, klientem, zprostředkovatelem a jak rozpoznat a čelit manipulaci.

Obě školení proběhnou na „neutrální půdě“ tedy mimo pracoviště účastníků, díky tomu bude zajištěn neformální a netradiční charakter setkání s cílem co nejvíce přátelské a uvolněné atmosféry.

V rámci projektu proběhne dotazníkové šetření, ve kterém budou účastníci odpovídat na otázky týkající se průběhu školení a užitečnosti získaných informací. Výsledky budou zpracovány experty.

Proběhne také školení nových lektorů, které bude probíhat pod vedením expertů projektu, kteří předají své způsobilosti školit pracovníky OAMP a veřejné správy. Proškolí se přibližně 5 nových lektorů, kteří po školení absolvují náslechy, zpětné vazby na lektorování a spolu-lektorování se zkušenějším lektorem. Celý projekt tak získá na vyšší kvalitě a flexibilitě časové i personální Od účastníků získáváme zpětnou vazbu pomocí vstupní diskuzní výměny názorů a anonymního dotazníkového šetření po ukončení kurzu. Výsledky školení, dle respondentů, poukazují na jeho úspěšnost, zejména pokud jde o to, co jim školení přineslo. Dokládají to odpověďmi: zlepšení komunikace, empatie a asertivního chování, také větší pochopení a tolerance vůči klientům. Většina uvedla, že se změnil jejich postoj vůči cizincům obecně. Velké většině účastníků školení se líbila všechna témata. Za nejzajímavější považují debatu s hostem cizincem a práci s tlumočníkem. Účastníci odcházejí z kurzů spokojeni a dle úvodní diskuze na navazujícím školení můžeme říci, že si účastníci pamatují většinu informací z úvodního typu školení. Na konci účastnící chválili samotnou organizaci školení a práci a přístup lektorů.

Můžeme tedy říct, že projekt určitě zlepšuje interkulturní a komunikační dovednosti pracovníků OAMP, přispívá ke zlepšení komunikace mezi pracovníky a cizinci z třetích států.

 

Rozhovor s lektorkou kurzů Ivetou němečkovou

V navazujícím projektu je školení rozšířeno také na další zaměstnance státní správy, jako jsou policisté a úředníci. Jak moc se podle vás liší od školení s pracovníky Odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra?

Školení se v zásadě tolik neliší. U obou typů se snažíme o praktické seznámení s obecnými informacemi a teoretickými poznatky jak z oblasti sociologie, psychologie, tak multikulturní výchovy a jejich zasazení do konkrétní situace z pracovní oblasti daných účastníků. Vždy zjišťujeme, co je pro účastníky v danou chvíli nejpalčivějším problémem, co aktuálně řeší, a s využitím našich znalostí jak teoretických, tak tzv. "z terénu", tato témata otevíráme a společně hledáme východiska. Hlavním rozdílem tedy je v podstatě časová dotace, kdy školení pro OAMP trvá dva dny a je zde tudíž prostor na více skupinové práce, nácviky komunikačních technik skrze modelové situace a podobně.

Na co se během školení jednotliví pracovníci státní sféry nejvíce ptají? S čím se v práci s migranty nevědí moc rady především?

IMG 6068Jedná se právě o otázky související s interkulturními rozdíly každý cizinec ze zemí, které nám nejsou kulturně tolik podobné (tzn. třeba Vietnam, Mongolsko, Čína nebo arabské státy), přichází se svými zvyky, způsobem komunikace, představami o autoritě, vymahatelnosti zákona apod. Nelze samozřejmě mít dokonalý přehled o specifikách každé kultury, s kterou se potenciálně zaměstnanec státní správy může při své práci potkat. Ale lze si osvojit komunikační techniky, kterými si prostor vzájemné interakce "ošetříme" a nemusí tak docházet k zbytečným nedorozuměním nebo stresovým situacím. Kromě těchto technik se samozřejmě věnujeme i těm základním kulturním rozdílům, které vzájemnou interakci ovlivňují (např. nonverbální komunikace vietnamské komunity kolega lektor Jiří Kocourek je vietnamista a tlumočník vietnamského jazyk anebo náboženské zvyky muslimů).

V čem podle vás v praxi může takové školení policistům či úředníkům reálně pomoci?
Kromě lepšího přehledu o zásadách komunikace a jednání (s kýmkoli, neomezujeme se jen na pracovní oblast) je to také vytvoření prostoru, v kterém lze celý den sdílet poznatky z praxe související s interkulturními rozdíly, věnovat se jejich řešení i teoretickému zarámování pro lepší pochopení a vhled do budoucna. V neposlední řadě je to také seznámení se s možnostmi, které poskytuje neziskový sektor. V oblasti integrace cizinců se nyní velmi rozvíjí síť služeb, které jsou zde jak pro ulehčení orientace cizinců, tak pro ulehčení práce zaměstnanců veřejné správy. Ať již jde o možnosti tlumočení, interkulturní pracovníky či volně dostupné osvětové příručky a videa.

 

 

 

 

 TENTO PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

 

vnitro logo univerzal

 

Aktualizováno 16. 7. 2018

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Slovo 21

KH18 letak1

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

bulletin cover 2 2018

Vybíráme z Bulletinu Slovo

human-2944064 1920

Populace Česka i Evropy roste díky imigraci

„Populace Česka i Evropy roste díky imigraci“, říká demograf Tomáš Sobotka z rakouského demografického centra, který přednášel na letošní letní škole migrace. Na přelomu srpna a září se uskutečnil již devátý ročník letní školy migračních studií, kterou organizuje Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) společně s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy.

 

Slovo 21, z. s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.