Školení pracovníků OAMP

Posílení interkulturních kompetencí pracovníků OAMP a dalších pracovníků veřejné správy

Realizace projektu leden 2018 – prosinec 2018

Projekt je od svého začátku zaměřen na pracovník Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky, jejichž každodenní náplní práce je komunikace s migranty ze všech koutů světa. Dále byl projekt rozšířen o školení dalších pracovníků veřejné správy. Cílem projektu je zlepšení komunikačních dovedností s ohledem především na interkulturní komunikaci a tím pádem zvýšení efektivity práce daných zaměstnanců.

V roce 2018 se celkem realizovalo 11 školení, ze kterých bylo 9 určeno pro zaměstnance OAMP a 2 školení byla pro pracovníky Policie ČR. V letošním roce bylo celkem proškoleno 110 osob. Od roku 2011, kdy se začal projekt realizovat, jsme proškolili více než 660 osob.  

V rámci projektu se realizují dva druhy školení a to úvodní a navazující. Školení se účastní zaměstnanci z různých pracovišť a mimo jiné mají možnost se obohatit navzájem o své zkušenosti. Školení jsou vždy dvoudenní a probíhají na neutrální půdě, tedy mimo pracoviště účastníků kurzu s cílem co nejvíce přátelské a uvolněné atmosféry.

Oba typy školení jsou připravovány a realizovány zkušenými experty a lektory, kteří mají již dlouholetou praxi v oblasti interkulturní komunikace, migrace, tlumočení a sociologie. Mezi lektory se objeví také zástupci cizinců, kteří mají osobní zkušenost s komunikací s úřady.

Obsahem úvodního typu školení je problematika migrace a integrace cizinců, dále informace z interkulturní komunikace (kombinace teorie a krátkých cvičení). Účastníkům školení jsou také představeny integrační projekty MV ČR (Příští zastávka, Jak na to a Vítejte v České republice). Dále školení obsahuje blok Křeslo pro hosta, do kterého se zapojují lektoři - cizinci. Účastníkům se tímto způsobem zprostředkovává kontakt s cizinci mimo pracovní prostředí, kdy mají možnost dozvědět se specifika dané menšiny u nás v ČR a jejich vliv na komunikaci.

 C:\Users\Nailya\Desktop\Posílení\MV\Posílení MV 2018\10. 15-16.11. úvodní\fotky\DSCN4198.JPGC:\Users\Nailya\Desktop\Posílení\MV\Posílení MV 2018\11. 21.-22.11. úvodní (Policie ČR)\Fotky\IMG_8493.JPG

Obsahem navazujícího typu školení je úvod do efektivních komunikačních technik a nácvik konkrétních problematických situací, ke kterým dochází v pracovním prostředí. Účastníci, mající základ teorie komunikace z prvního školení, projdou tréninkem aktivního naslouchání, komunikačními nástroji jako je povzbuzování, parafráze, objasňování, zrcadlení a já-výrok. Dále si procvičují práci s tlumočníkem, klientem, zprostředkovatelem a jak rozpoznat a čelit manipulaci.

Proběhlo také školení nových lektorů, které bylo pod vedením expertů projektu, kteří předali své způsobilosti školit pracovníky OAMP a veřejné správy. Proškolilo se 5 nových lektorů, kteří po školení absolvují náslechy, zpětné vazby na lektorování a spolu-lektorování se zkušenějším lektorem. Celý projekt tak získá na vyšší kvalitě a flexibilitě časové i personální.

Tento projekt se osvědčil a určitě plánujeme realizovat taková to školení i do budoucna. Díky projektu se zlepšují interkulturní a komunikační dovednosti pracovníků OAMP, dále projekt přispívá ke zlepšení komunikace mezi pracovníky a cizinci z třetích států. Tomu také svědčí zpětná vazba od absolventů školení. 

V rámci projektu probíhá dotazníkové šetření, ve kterém účastníci odpovídají na otázky týkající se průběhu školení a užitečnosti získaných informací. Výsledky budou zpracovány experty. Od účastníků získáváme zpětnou vazbu pomocí vstupní diskuzní výměny názorů a anonymního dotazníkového šetření po ukončení kurzu. Výsledky školení, dle respondentů, poukazují na jeho úspěšnost, zejména pokud jde o to, co jim školení přineslo. Dokládají to odpověďmi: zlepšení komunikace, empatie a asertivního chování, také větší pochopení a tolerance vůči klientům. Většina uvedla, že se změnil jejich postoj vůči cizincům obecně. Velké většině účastníků školení se líbila všechna témata. Za nejzajímavější považují debatu s hostem cizincem a práci s tlumočníkem. Účastníci odcházejí z kurzů spokojeni a dle úvodní diskuze na navazujícím školení můžeme říci, že si účastníci pamatují většinu informací z úvodního typu školení. Na konci účastnící chválili samotnou organizaci školení a práci a přístup lektorů.  

 

ROZHOVOR S LEKTORY PROJEKTU 

Co je cílem kurzů a jak kurz probíhá?C:\Users\Nailya\Desktop\Posílení\MV\Posílení MV 2018\Aktualizace webu\červen\u rozhovoru s Kocourkem.jpg

Jiří Kocourek: „Záměrem všech seminářů, jak již z názvu vyplývá, je posílit kompetence profesionálů, kteří pracují s cizinci v běžném každodenním styku. Na jeho metodice pracovala celá řada elitních odborníků a kurz se profiloval několik let. V týmu jsou experti na komunikaci, migraci, vyjednávání, řešení konfliktů, pedagogiku, psychologii, sociologii, tlumočení, interkulturní práce a lidé, kteří zažili složitou cestu do ČR přes hranice. V první řadě si účastník odnáší větší informační vybavenost o zázemí a způsobech jednání osob pocházejících z různých socio-kulturních prostředí. Měl by si odnášet také praktičtější, aktivnější a pozitivnější naladění pro práci s nimi. To je u jednodenních seminářů vše, co od nich očekáváme. U dvoudenních seminářů navíc účastníci získávají základní dovednosti, a to podle toho, pro koho je kurz určen (profesi, funkci). Specifickou formou jsou potom dvě dvoudenní školení pro pracovníky OAMP, kdy ve druhé polovině kurzu absolvují základy tréninku komunikace v interkulturním prostředí.“  

Na co se během školení jednotliví pracovníci státní sféry nejvíce ptají? S čím se v práci s migranty nevědí moc rady především?

C:\Users\Nailya\Desktop\Posílení\MV\Posílení MV 2018\Aktualizace webu\Iveta.JPG

Iveta Němečková: „Jedná se právě o otázky související s interkulturními rozdíly každý cizinec ze zemí, které nám nejsou kulturně tolik podobné (tzn. třeba Vietnam, Mongolsko, Čína nebo arabské státy), přichází se svými zvyky, způsobem komunikace, představami o autoritě, vymahatelnosti zákona apod. Nelze samozřejmě mít dokonalý přehled o specifikách každé kultury, s kterou se potenciálně zaměstnanec státní správy může při své práci potkat. Ale lze si osvojit komunikační techniky, kterými si prostor vzájemné interakce "ošetříme" a nemusí tak docházet k zbytečným nedorozuměním nebo stresovým situacím. Kromě těchto technik se samozřejmě věnujeme i těm základním kulturním rozdílům, které vzájemnou interakci ovlivňují (např. nonverbální komunikace vietnamské komunity kolega lektor Jiří Kocourek je vietnamista a tlumočník vietnamského jazyk anebo náboženské zvyky muslimů).“

C:\Users\Nailya\Desktop\Posílení\MV\Posílení MV 2018\Aktualizace webu\_MG_2769.JPG

Jaká témata jsou dle Vás pro účastníky kurzu nejvíce zajímavá a potřebná?

Shumran Hafoudh: „Velmi zajímavý bývá blok „křeslo pro hosta“, který je nedílnou součástí většiny školení. V rámci tohoto bloku mají účastníci možnost se seznámit s konkrétní osobou, která do ČR přišla z ciziny (cizincem/naturalizovaným Čechem), a jejím životním příběhem – tedy jak jej migrace a prostředí ČR formovali. Jako velmi důležité téma spatřuji naše přirozené rozdělování lidí do skupin na „My“ a „Oni“ a úskalí, které z toho vyplývají. V neposlední řadě bývá velmi plodným tématem komunikace, na které to vše stojí.“

Je o kurzy zájem? Myslíte si, že získané informace pracovníci veřejné zprávy v praxi využívají?

Jiří Kocourek: „Z některých pracovišť se ozývají pozitivní hlasy, že je o výjezd na seminář veliký zájem. Snad tento zájem není způsoben jen tím, že si lidé odpočinou od pracovních povinností. Ze závěrečných dotazníků v zásadě vyplývá určité pozitivní naladění účastníků pro některá témata. Soudit můžeme i z toho, jak lidé, kteří absolvují druhou část školení, hovoří o té první. V zásadě si myslím, že školení působí skutečně určitým věcnějším a pozitivnějším naladěním pro výkon profese, lépe psychicky a komunikačně-technicky vybaví pracovníky pro vstup do „střetu kultur“, který se odehrává na přepážce. Není to lehká práce právě proto, že ve velmi krátkém časovém okamžiku je velmi obtížné pracovat s rozdíly, které si lidé do komunikace přinášejí. Jde navíc o střet kultury „úředníka“ s „člověkem žádajícím o pobyt“, pro oba dva to nemusí být lehké. Myslím si, že seminář má dobrý dopad. Více bych osobně uvítal dotažení tréninku do formy supervizí, protože jedině tak pak získáme přesnou zpětnou vazbu o účinku tréninku. Z jednodenních seminářů jsou vesměs velmi pozitivní zpětné vazby.“ 

Jak hodnotíte přínos tohoto školení pro pracovníky OAMP?C:\Users\Nailya\Desktop\Posílení\MV\Posílení MV 2017\web\DSCN2925.JPG

Jitka Nováková: „Docela často se stává, že pracovníci OAMP přijíždějí na školení s očekáváním, že cílem lektorů je jejich (účastníků) postojová změna. Že jsme tam od toho, abychom je obrátili od kritického uvažování o cizích kulturách k jakémusi bezbřehému přijímání, alespoň tak si to představuji. Jako lektor si pak až užívám moment, kdy zjišťují, že nám absolutně nejde o přenos žádných hotových pravd, ale že pouze přicházíme s výběrem nástrojů (dovedností), které si mohou osvojit a ulehčit si tak každodenní práci s cizinci. Naprosto chápeme a respektujeme složitost a náročnost, kterou s sebou práce v OAMP přináší, a proto se snažíme každé jednotlivé školení vystavět tak, aby účastníkům zejména k něčemu bylo, aby si svoji práci ulehčili nějakým nástrojem, který ji učiní efektivnější a příjemnější. Jak pro úředníka, tak pro klienta-cizince. Takže největší přínos je podle mě ten metaforický nástroj, který si účastník s sebou odváží v kufru.“

V čem podle vás v praxi může takové školení policistům či úředníkům reálně pomoci?

Iveta Němečková: „Kromě lepšího přehledu o zásadách komunikace a jednání (s kýmkoli, neomezujeme se jen na pracovní oblast) je to také vytvoření prostoru, v kterém lze celý den sdílet poznatky z praxe související s interkulturními rozdíly, věnovat se jejich řešení i teoretickému zarámování pro lepší pochopení a vhled do budoucna. V neposlední řadě je to také seznámení se s možnostmi, které poskytuje neziskový sektor. V oblasti integrace cizinců se nyní velmi rozvíjí síť služeb, které jsou zde jak pro ulehčení orientace cizinců, tak pro ulehčení práce zaměstnanců veřejné správy. Ať již jde o možnosti tlumočení, interkulturní pracovníky či volně dostupné osvětové příručky a videa.“

  

TENTO PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

vnitro logo univerzal

Aktualizováno 20. 12. 2018

 

Facebook Slovo 21

40326723

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Akreditované kurzy pro veřejnou správu

Nevíte si rady v komunikaci s cizinci či Romy?

Nabízíme 2 akreditované kurzy pro zaměstnance státní správy a samosprávy - kurz Romové a instituce a kurz Mezikulturní kompetence. Oba kurzy mají platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací najdete na stránce projektu.

akreditovane kurzy uvodni

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

bulletin-3-2018-cover

Slovo 21, z. s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.